Pravila

Na temelju članka 54. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22), čl. 44. Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (NN br. 38/10, 130/10, 69/11, 15/12, 151/14 i 36/20) i Pravilnik o priređivanju igara klađenja na daljinu (NN 8/10, 63/10 i 22/15), Matej Miloš, Član Uprave trgovačkog društva "Germania sport" d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 34a, OIB: 75632766837, donio je dana 06. prosinca 2022. godine Odluku o općim pravilima klađenja, tako da tekst sada glasi:

OPĆA PRAVILA KLAĐENJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilima uređuju uvjeti za priređivanje igara na sreću, klađenja (dalje u tekstu: klađenje) koju priređuje društvo «Germania sport» d.o.o. iz Zagreba, Radnička 34a, OIB: 75632766837 (dalje u tekstu: Priređivač).

Članak 2.

Klađenje je igra na sreću koja podrazumijeva:

 • klađenje na rezultate pojedinačnih ili skupnih natjecanja;
 • klađenje na uspjeh plesnih, pjevačkih, glazbenih ili sličnih natjecanja;
 • ostala klađenja (na druge događaje čiji je ishod neizvjestan i unaprijed nepoznat priređivaču i sudionicima u klađenju);

Klađenje je igra na sreću u kojoj sudionik (igrač) pogađa unaprijed nepoznate i neizvjesne ishode sportskih i drugih događaja predloženih po Priređivaču, a iznos eventualnog dobitka određen je umnoškom konačnog tečaja i iznosom uloga. Tečaj je omjer u kojem se zaprima oklada.
Okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne smije biti nikome poznata unaprijed i mora biti takve naravi da na nju ne mogu utjecati ni Priređivač ni igrač.
Klađenje je igra koja se trajno priređuje.
Nisu dopuštena klađenja koja su u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima i općim moralnim načelima.

Članak 3.

Ova Pravila predstavljaju opće uvjete (ponudu), te su isključivi zakonski i pravni temelj za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri (Ugovor).
Ugovor iz stavka 1. zaključuje se između Priređivača i sudionika u klađenju (igrača) na temelju prihvata općih uvjeta (ponude) sadržane u ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji sudionika (igrača) činom uplate listića za klađenje.
Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku zaključenja oklade, odnosno uplatom listića.
Pretpostavlja se da je sudionik (igrač) činom uplate listića za klađenje upoznat sa odredbama ovih Pravila i da na njih pristaje.
Sklapanjem Ugovora igrač priznaje valjanost ovih Pravila i potvrđuje da je ista pročitao i da je upoznat s njihovim sadržajem te da ih u potpunosti i bez zadrške prihvaća.
Nepoznavanje pravila ili njihovo subjektivno tumačenje ne utječe na valjanost oklade.
Ova Pravila (opći uvjeti) obvezuju ugovorne strane.
Pri odlučivanju o eventualnim sporovima neće se uzimati u obzir činjenica da sudionik (igrač) ne poznaje odredbe ovih Pravila ili da ih drugačije tumači.

Članak 4.

Sudionik u klađenju (igrač) je fizička osoba koja je s Priređivačem zaključila ugovor iz članka 3. ovih Pravila, o čemu posjeduje potvrdu o uplaćenom iznosu (dalje u tekstu: listić).
Podaci s listića za klađenje se prije njegovog ispisa upisuju u računalni sustav Priređivača. Zaposlenicima Priređivača zabranjeno je sudjelovanje u igri.
Osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je sudjelovanje u igri. U tu svrhu Priređivač može od sudionika (igrača) zatražiti odgovarajuću ispravu o identitetu.

Članak 5.

Uplate za klađenje se primaju na teritoriju Republike Hrvatske i to na uplatnim mjestima kladionica, putem samoposlužnih terminala za klađenje i putem klađenja na daljinu (internet i SMS) temeljem odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Članak 6.

Ova Pravila obvezuju sve subjekte koji stupaju u međusobni odnos povodom priređivanja klađenja (zaposlenike Priređivača-osobe ovlaštene za primanje uplate, sudionike (igrače), te treće osobe).

Članak 7.

Ova Pravila se nalaze na svim uplatnim mjestima Priređivača, na samoposlužnim terminalima, kao i na službenoj Internet stranici Priređivača, koji je dužan osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri omogućiti upoznavanje s njihovim sadržajem.
Zaposlenici Priređivača nisu dužni objašnjavati ova Pravila i davati usmene i pismene informacije u vezi s njima.


KLADIONIČKA LISTA

Članak 8.

Priređivač prima oklade na događaje koji su objavljeni u kladioničkoj listi.
Svaki događaj na kladioničkoj listi je označen brojem i ima određeni omjer (dalje u tekstu: tečaj) koji određuje Priređivač.
Visinu tečaja za svaki događaj određuje Priređivač vlastitom prosudbom, uzimajući u obzir informacije o događaju, ekipi ili pojedincu koji sudjeluje u pojedinom događaju.
Iznos dobitka na pojedinom listiću izračunava se množenjem visine uloga s tečajem naznačenim na listiću za određeni događaj, pod uvjetom da je točno pogođen ishod odigranih događaja i da ne postoje okolnosti zbog kojih se sukladno odredbama ovih Pravila predmetna oklada bila nevažeća (ništava).
Priređivač može u određenom postotku odobriti dodatni iznos (bonus) sudioniku (igraču) koji se kladi na jedan ili više događaja i to Odlukom ovlaštene osobe Priređivača koja se objavljuje na način kako se objavljuju i ova Pravila.

Članak 9.

Prije svakog početka primanja oklada Priređivač javno objavljuje kladioničku listu. Kladionička lista sadrži najmanje slijedeće podatke:

 • broj događaja;
 • imena-nazive sudionika;
 • datum i vrijeme početka događaja;
 • tip i visinu tečaja za svaki tip događaja;
 • eventualna ograničenja broja kombinacije;
 • naziv lige ili vrste natjecanja.

Podaci na kladioničkoj listi informativnog su karaktera. U slučaju promjene na kladioničkoj listi Priređivač uzima u obzir podatke koji su vrijedeći u trenutku sklapanja oklade.
Ako zbog tehničkih karakteristika postoji nemogućnost prikaza podataka o sudionicima događaja u punom opsegu (npr. imena sudionika teniskih mečeva, imena klubova i sl.), a opće poznata činjenica je koji su to sudionici događaja, Priređivač može u takvim slučajevima navesti kratice imena sudionika događaja.
Sitnije pogreške u tisku imena natjecatelja (npr. Liverpool – Liverpol) ako ne utječu na bit oklade ne uzimaju se u obzir, te je oklada važeća.
Priređivač kao pomoć igračima može uz svaki pojedini događaj dodati još informacija, npr. neutralni teren, vrstu podloge na kojoj se igra teniski turnir, da li se kup igra na jednu ili dvije utakmice, rezultat prve utakmice i dr., ali ne odgovara za točnost navedenih podataka. U slučaju kada su podaci koje je Priređivač dodao kao pomoć igračima netočni, oklade su važeće.
Oklada nije važeća ako pogreška u nazivu mijenja njezinu bit (npr. Bayern –Bayern II, Manchester Utd. –Manchester C. i sl.).


POTVRDA O UPLATI OKLADE (LISTIĆ)

Članak 10.

Potvrda o uplati oklade, zapisuje se u računalnom sustavu Priređivača i ispisuje se na listiću Priređivača te sadrži minimalno sljedeće podatke:

 • naziv i adresa Priređivača, OIB društva;
 • adresa poslovnice (uplatnog mjesta ili samoposlužnog terminala);
 • datum i vrijeme (sat minuta i sekunda) zaključenja oklade;
 • ukupni iznos uplate i možebitni dobitak u slučaju pogađanja ishoda;
 • broj i tip događaja koji je predmet klađenja;
 • visina tečaja za svaki tip događaja koji je predmet klađenja;
 • serijski broj listića;
 • postotak i iznos manipulativnog troška;

VRSTE KLAĐENJA I MOGUĆE OKLADE

Članak 11.

Vrste klađenja su:

 • pojedinačna (oklada na ishod samo jednog odabranog događaja za kojeg su određeni tečaji pod uvjetom da nije označeno ograničenje-npr.: „minimalno 3 kombinacije“). Sudionik (igrač) ima pravo na isplatu dobitka ako je pravilno prognozirao tip događaja na listiću;
 • akumulirana (oklada na više pojedinačnih događaja na jednom listiću pod uvjetom da nije označeno ograničenje-npr.: „minimalno 3 kombinacije“) Sudionik (igrač) ima pravo na isplatu dobitka ako je pravilno prognozirao tip svih događaja na listiću. Nije moguće na istom listiću kombinirati oklade na događaje, dijelove događaja ili njihove izvedenice koje su povezane (npr. događaj Dinamo - Hajduk se ne može kombinirati s drugim izvedenicama tog sportskog događaja: prvo poluvrijeme, drugo poluvrijeme, hendikep, točan rezultat i sl.), uz iznimku odobrenu od Priređivača.; Eventualno ograničenje minimalnog broja kombinacija na određeni događaj određuje Priređivač. Maksimalan broj događaja na listiću određuje Priređivač.
 • sistemska (kombiniranje više pojedinačnih događaja na jednom listiću u kojem računalo izrađuje kombinacije svih pojedinih oklada i gdje je moguće ostvariti dobitak čak i ako nisu pogođeni svi događaji, npr.-„sistem 3 od 5“, potrebno je pogoditi minimalno 3 događaja da bi ostvarili jednu dobitnu kombinaciju). Sudionik (igrač) ima pravo na isplatu dobitka ako je pravilno prognozirao barem jednu od kombinacija na listiću; Maksimalni broj događaja u skupinama određuje Priređivač. Dobitnom skupinom događaja smatra se skupina u kojoj su pogođeni svi događaji.
 • Određena skupina može biti fiksna, što znači da ulazi u sve kombinacije. U tom slučaju, da bi listić mogao biti dobitan, predmetna skupina mora biti dobitna. Za razne vrste kombinacija igrač može odabrati različito visoke uloge. Priređivač zadržava pravo ograničiti (zabraniti) klađenje na pojedine kombinacije. Priređivač zadržava pravo ograničiti uvrštenje pojedinih događaja u sisteme. Događaji s ograničenim minimalnim brojem kombinacija (npr. minimalno 3 kombinacije), ne mogu biti uvršteni u kombinacije s manjim brojem događaja od navedenog minimuma, uključujući u taj broj i eventualne fiksne događaje. Maksimalni broj događaja u sistemu i maksimalan broj fiksnih događaja određuje Priređivač. Dobici se isplaćuju tek nakon objavljivanja rezultata svih događaja uvrštenih u sistem.

Moguće oklade:

1) oklade na pojedine događaje sa 3 moguća rezultata (tip 1, tip X, tip 2):

 • tip 1 - pobjeda domaćina ili prvo navedenog natjecatelja – ekipe;
 • tip X - neodlučen ishod;
 • tip 2 - pobjeda gosta ili drugo navedenog natjecatelja – ekipe;

2) oklade na dvostruke tipove na pojedine događaje sa 3 moguća rezultata (tip 1X, tip X2, tip 12).

 • tip 1X - utakmica završi neriješenim rezultatom ili pobjedom domaćina ili prvo navedene ekipe;
 • tip X2 - utakmica završi neriješenim rezultatom ili pobjedom gosta ili drugo navedene ekipe;
 • tip 12 - utakmica završi pobjedom prvo navedene ili drugo navedene ekipe;

3) oklade na "hendikep". Hendikep je posebna ponuda koja stavlja u teži položaj favoriziranu ekipu ili pojedinca. Određivanje kriterija i visine težeg položaja (hendikepa) u nadležnosti je Priređivača te se objavljuje zajedno s ostalim podacima u ponudi. U okladi "hendikep" važeći rezultat je zbroj rezultata postignutog u događaju u regularnom vremenu igranja te iznosa hendikepa kako je Priređivač odredio u ponudi.

4) oklade na pojedine utakmice sa 2 moguća rezultata ( tip 1, tip 2 ).

5) oklade na dijelove događaja i izvedenice, npr.: tip na 1. poluvrijeme, tip na 1. trećinu, tip na 1. set, tip na tijek utakmice- poluvrijeme/kraj, tip na točan rezultat, tip na 1. gol u utakmici, tip na prolaz, tip na pobjednika (nakon eventualnih produžetaka, nakon dvije ili više odigranih utakmica), tip na pobjednika serije događaja, poredak pojedinaca odnosno ekipa u pojedinoj utakmici (natjecanju), tip na najboljeg strijelca, tip na strijelca 1. gola, daje/ne daje gol, tip na zbroj golova, tip na zbroj poena, 1. inning i sl.

6) oklade u kojima se može promašiti jedan, više ili svi događaji, a da pri tome igrač ostvari dobitak ili dio dobitka.

7) oklade u kojima igrač, ako pogodi određeni broj događaja ili ispuni druge posebne kriterije Priređivača, može ostvariti dodatni bonus, veći dobitak od zadanog ili sl.

8) oklade u kojima Priređivač ne zadaje pojedinačne tečajeve, nego zadaje za sve događaje ukupni tečaj ili dobitak.

9) Priređivač može u posebnim vrstama oklada ograničiti dodatni bonus na način da bonus dobivaju svi igrači koji su pogodili zadane kriterije, da bonus dobiva samo prvi igrač koji je pogodio zadane kriterije, da se bonus dijeli sa brojem igrača koji su pogodili zadane kriterije ili da se bonus, ili dio bonusa, ako niti jedan igrač ne pogodi zadane kriterije, prebaci u sljedeće kolo iste igre, ali to Priređivač mora posebno naglasiti.

10) posebne vrste oklada prema ponudi Priređivača.

11) ostale vrste oklada prema ponudi Priređivača.


KLAĐENJE UŽIVO

Članak 12.

Priređivač može organizirati posebnu vrstu klađenja - klađenje tijekom trajanja događaja (klađenje uživo).
Tečajevi se tijekom odigravanja događaja mijenjaju, a informacija o svakoj promjeni tečajeva automatski se prenosi na teletekst stranicu Priređivača ili se na drugi način prikazuje igračima.
Kod klađenja uživo, oklade se primaju prije početka i tijekom odigravanja događaja, a nevažeće su oklade primljene po završetku događaja.
Kod klađenja uživo, oklada je zaključena u trenutku upisa u računalo Priređivača i ne može se mijenjati ili otkazati (stornirati) nakon zaključenja oklade.
Tečajevi koji su bili važeći u trenutku primanja oklade mogu biti promijenjeni do trenutka ispisa listića, u tom slučaju važeći je tečaj ispisan na listiću.
U slučaju prekida događaja kod klađenja uživo, oklade zaključene do trenutka prekida obračunavaju se po igranom tečaju ukoliko je ishod oklade realiziran do trenutka prekida.
Ako je događaj prekinut, te do njegovog nastavka dođe u roku od 12 sati od trenutka kada je događaj prvobitno počeo, oklade zaključene do trenutka prekida obračunavaju se po igranom tečaju, ukoliko već nisu realizirane.
Ako je događaj prekinut, a do njegovog nastavka nije došlo u roku od 12 sati od trenutka kada je događaj prvobitno počeo, sve oklade zaključene do trenutka prekida, a koje nisu realizirane, obračunavaju se po tečaju 1,0.
Kod klađenja uživo u tenskim mečevima se ne primjenjuje pravilo iz prethodnog stavka ovog članka, već vrijedi pravilo da ako se teniski meč prekine u slučaju klađenja uživo, i do njegovog nastavka ne dođe u roku od 24 sata od trenutka prekida, sve oklade zaključene prije prekida, a koje nisu realizirane, smatraju se nevažećim i za njih se obračunava tečaj 1,0.
Kod klađenja uživo u teniskim mečevima iz kategorije „parovi“, koji se igraju na dva dobivena seta, ukoliko se treći set igra kao tie-break, isti se računa kao jedan dobiveni gem.
Priređivač može promijeniti vrijeme prestanka zaprimanja oklada i to zbog nepredviđenih okolnosti (moguća promjena početka, premještaj, odgoda ili drugi razlozi).
Dobici kod klađenja uživo se isplaćuju nakon završetka događaja ili dijela događaja (poluvrijeme, tko postigne prvi gol i dr.).
Kod klađenja uživo u slučaju smetnji tijekom prijema, prekida prijema televizijskog prijenosa ili drugog gubitka veze Priređivača sa mjestom odigravanja događaja, oklade na događaje i izvedenice za koje postoji službeni rezultat organizatora natjecanja su važeće, a oklade za koje ne postoji službeni rezultat organizatora natjecanja smatrat će se nevažećim. Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe ovih Pravila.


SAMOPOSLUŽNI TERMINALI ZA KLAĐENJE

Članak 13.

Igrač ostvaruje pravo na isplatu tako da preda dobitni listić u bilo kojoj poslovnici Priređivača ili na temelju listića i potvrde o dobitku na drugom mjestu određenom od strane Priređivača.
Sve odredbe ovih Pravila adekvatno se primjenjuju na klađenje na samoposlužnim terminalima.


KLAĐENJE NA DALJINU

Članak 14.

Klađenje na daljinu (on-line igranje) jest priređivanje igara na sreću putem Interneta i SMS-a.
Ugovorni odnosi između Priređivača i igrača stupaju na snagu uspješnim zaključenjem registracije kroz koju igrač u cijelosti prihvaća ova Pravila. Uvjet za registraciju igrača je da je igrač punoljetan, da posjeduje važeću e-mail adresu, OIB i transakcijski bankovni (tekući) račun otvoren u Republici Hrvatskoj.
Ugovor između Priređivača i igrača zaključuje se na neodređeno vrijeme i svaka ugovorna strana može ga otkazati u bilo koje doba.
Registracija igrača je preuzimanje i pohrana podataka o igraču, na temelju ugovora sklopljenog putem internetske stranice Priređivača.
Sudjelovanjem u ponudama Priređivača, igrač potvrđuje i jamči da posjeduje potrebnu poslovnu sposobnost za zaključivanje ugovornog odnosa sa Priređivačem. U slučaju povrede ove izjave, igrač jamči i odgovara Priređivaču za cjelokupnu štetu koja bi iz povrede predmetne izjave mogla nastati Priređivaču.
Tijekom registracijskog postupka igrač je obvezan točno i u potpunosti popuniti zadani obrazac za prijavu s podacima koje potražuje Priređivač.
Korisnički podaci:

 • korisničko ime
 • lozinka
 • e-mail adresa

Osobni podaci:

 • ime i prezime
 • datum rođenja
 • OIB
 • adresa prebivališta, mjesto i poštanski broj
 • broj telefona

Nakon potvrde osobnih podataka Priređivač identificira igrača putem elektroničke usluge Porezne uprave kojom se provjerava ispravnost podataka i punoljetnost igrača.
Igrač je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku i sam snosi odgovornost za materijalne i nematerijalne posljedice raspolaganja virtualnim računom, kao i za njegovu zlouporabu od strane neovlaštenih osoba.
Igrač ne smije dopustiti drugoj osobi upotrebu svoje lozinke i korisničkog imena. Igrač prihvaća potpunu odgovornost za posljedice nastale nepridržavanjem ove odredbe, a Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice nastale zbog ove zlouporabe.
Nakon registracije igraču se automatski i bez naknade otvara virtualni račun preko kojeg se odvijaju sve novčane transakcije.
U slučaju navođenja netočnih podataka Priređivač ima pravo igrača isključiti iz cjelokupne ponude Priređivača i uskratiti mu eventualni dobitak.
Svaki igrač kod Priređivača ima pravo otvoriti i imati samo jedan virtualni račun.
Igraču je dozvoljeno upravljati samo jednim virtualnim računom kojem može pristupiti samo uz unos ispravnog korisničkog imena i odgovarajuće lozinke.
Ime i prezime na virtualnom računu igrača mora biti identično imenu i prezimenu na kreditnoj kartici igrača i ostalim računima koje koristi u svrhu novčanih transakcija, samo ukoliko se uplate i isplate vrše putem kreditnih kartica i transakcijskog računa igrača.
Priređivač zadržava pravo da igraču zatvori virtualni račun, uskrati eventualni dobitak i sve njegove oklade proglasi nevažećima u slučaju manipulacija ili prijevara kao i u slučaju povrede odredbi ovih Pravila, ako igrač djeluje umjesto druge osobe, uplaćuje sredstva stečena preko kriminalnih i/ili nelegalnih aktivnosti, isplaćuje sredstva na transakcijske račune koje nije ovlašten koristiti, ili ukoliko bi se ustanovilo da je igrač otvorio nekoliko virtualnih računa suprotno odredbama ovih Pravila.
Novčana sredstva u svrhu uplate igara igrač može uplatiti gotovinskom uplatom u poslovnicama Priređivača, općom uplatnicom ili putem standardne ili Internet bankovne uplate te drugog sredstva uplate odnosno putem drugih kanala nadoplate korisničkog računa kojeg uvede Priređivač. Uplaćenim sredstvima igrač raspolaže nakon što se ista evidentiraju na njegov virtualni račun.
Novčana sredstva uplaćena na virtualni račun igrača služe isključivo u svrhu sudjelovanja u igri na sreću klađenje, odnosno u svrhu uplate listića. Ukoliko se izvršene uplate ne koriste za usluge koje nudi Priređivač, isti ima pravo, posebno u slučaju sumnje na zlouporabu, zatvoriti račun i vratiti novac u cijelosti, bez ikakvog obrazloženja.
Pri uplati podržanim karticama Priređivač ne prikuplja podatke o karticama, već samo evidentira izvršene i neizvršene transakcije tipom kartice i iznosom uplate.
Priređivač će propisati uvjete korištenja za svaki pojedini marketinški bonus. Eventualni marketinški bonusi limitirani su na način da jedan igrač može dobiti samo jedan istovjetni bonus. U slučaju da igrač dobije više bonusa na osnovu toga jer protivno ovim Pravilima ima više otvorenih računa, Priređivač ima pravo uskratiti bonus igraču te zatvoriti sve račune istog igrača. Eventualni Marketinški bonusi mogu se koristiti samo za oklade, odnosno kao ulozi u igrama i ne mogu se isplatiti. U slučaju zlouporabe Priređivač zadržava pravo prijevremeno okončati marketinške akcije te uskratiti marketinške bonuse pojedinim ili svim igračima. Ukoliko igrač iskoristi marketinške bonuse i zatim zatvori račun , pri otvaranju novog računa nema pravo koristiti već iskorištene marketinške bonuse.
Da bi sudjelovao u klađenju igrač mora na svom virtualnom računu najmanje imati iznos u visini najniže uplate za okladu ili igru. Igrač u svakom trenutku može raspolagati sa svojim novcem na virtualnom računu u skladu sa odredbama ovog članka Pravila.
Priređivač zadržava pravo isključiti igrača iz sudjelovanja u cjelokupnoj ponudi Priređivača bez navođenja razloga.
Oklada je prihvaćena nakon što je Priređivač potvrdi odnosno kada se pojavi na pregledu računa igrača. U slučaju spora o vremenu kada je oklada zaprimljena, primijenit će se vrijeme kada je Priređivač registrirao okladu.
Igrač ne može povući ili izmijeniti stavljene i prihvaćene oklade te sam snosi odgovornost za iste, to jest kod klađenja na daljinu ne postoji mogućnost otkazivanja (storniranja) oklade.
Ako igrač iz bilo kojeg razloga ne dobije poruku s potvrdom, oklada se smatra potvrđenom ako je prikazana na pregledu računa igrača.
Priređivač nije dužan isplatiti dobitke igračima koji ostvare korist zbog tehničkih grešaka prilikom izvršenja transakcija.
Svaki ostvareni dobitak igraču će sustav Priređivača automatski evidentirati na njegovom virtualnom računu. Priređivač ne naplaćuje naknadu prilikom isplate dobitka na virtualni račun igrača. Priređivač će obračunati i naplatiti porez na dobitke u trenutku isplate dobitka na virtualni račun igrača.
Priređivač zadržava pravo bez odobrenja igrača ispraviti financijsku transakciju isplaćenog dobitka na virtualni račun igrača ukoliko je isplata izvršena temeljem tehničke greške ili pogrešno evidentiranog rezultata, te izvršiti povrat pogrešno uplaćenog iznosa.
Ako igrač novac koji je zabunom isplaćen na njegov virtualni račun koristi za uplatu oklade iste se smatraju nevažećima, neovisno o eventualnom kašnjenju dojave greške.
Prije isplate nekog iznosa s virtualnog računa Priređivač zadržava pravo od igrača zatražiti vidljivu i čitljivu kopiju osobne iskaznice, a u svrhu provjere istovjetnosti podataka s podacima koji su bili navedeni prilikom registracije. U slučaju proturječnosti Priređivač zadržava pravo eventualne dobitke ne isplatiti igraču.
Podaci o transakcijskom računu koji igrač upisuje prilikom registracije služi isključivo za isplatu sredstava od dobitaka ili povrat prethodno uplaćenih sredstava pod uvjetima iz ovog članka Pravila. Priređivač nema nikakvu mogućnost raspolaganja sredstvima na tom transakcijskom računu.
Registrirani igrač može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću priređivaču odrediti najviši iznos koji može uplatiti unutar određenog vremenskog razdoblja, odnosno odrediti najviši iznos gubitka koji može pretrpjeti u određenom vremenskom razdoblju. Igrač može pisanim putem zatražiti isključenje iz igre na određeno vrijeme.
Zahtjev za zatvaranjem virtualnog računa igrač može podnijeti bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku isključivo u pisanom obliku.
U postupku zatvaranja virtualnog računa igraču se isplaćuju sredstva za isplatu (uplaćena sredstva i ostvareni dobici od oklada) od čega su izuzeti eventualni bonusi dobiveni od priređivača, a koji služe isključivo za uplate na oklade ili igre priređivača.
Jednom zatvoreni virtualni račun igrač može ponovo otvoriti isključivo na pisani zahtjev.
Priređivač zadržava pravo zatvoriti igračev virtualni račun ukoliko isti ne ispunjava uvjete propisane ovim pravilima ili pravilima pojedinih igara te drugim pozitivnim pravnim propisima.
Priređivač zadržava pravo korištenja osobnih podataka igrača na način opisan važećim zakonskim i podzakonskim aktima te internim aktima Priređivača vezanim za zaštitu osobnih podataka.
Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe ovih Pravila.


PRIMANJE, PRIHVAĆANJE I PONIŠTAVANJE OKLADA

Članak 15.

Priređivač prima oklade do početka događaja odnosno vremena naznačenog na kladioničkoj listi, osim kod klađenja uživo.
Počne li događaj prije nego što je bio najavljen u kladioničkoj listi, osim kod klađenja uživo, tada primljene oklade ostaju na snazi ako su zaključene prije stvarnog početka događaja, a ništavne su oklade zaključene nakon stvarnog početka događaja (obračunava se tečaj 1,00).
Priređivač može ponuditi klađenje za događaj koji je započeo, ali je prekinut i nastavit će se, uz uvjet da su oklade ponuđene pod novim rednim brojem i s vremenom početka nastavka.
Priređivač može promijeniti vrijeme prestanka zaprimanja oklada i to zbog nepredviđenih okolnosti (moguća promjena početka, premještaj, odgoda ili drugi razlozi).
Uplaćenu okladu sudionik (igrač) može mijenjati ili otkazati (stornirati listić) najkasnije u roku od 5 minuta od evidentiranog vremena uplate (osim kod klađenja uživo, te kod klađenja na daljinu), uz uvjet da događaj iz oklade nije počeo. Nakon isteka tog vremena sudionik (igrač) ne može mijenjati ili otkazati uplaćenu okladu.
Poništeni listić mora, uz podatke iz članka 10. ovih Pravila, sadržavati datum i vrijeme (sat i minutu) poništenja listića, te ukupni novčani iznos poništene uplate.
Za vrijeme primanja oklada Priređivač ima pravo na promjenu tečaja. Međutim, u trenutku kada je oklada potvrđena i uplaćena, tečaj je obvezan za sudionika (igrača) i Priređivača bez obzira na naknadnu promjenu, osim ako je oklada ništavna (nevažeća).
U slučaju pogreške pri ispisu, računalne pogreške zbog koje se pogrešno prikažu tečajevi na listiću, pogreške na uplatnom listiću ili očite pogreške pri unosu podataka u Priređivačevo računalo, uključujući i pogrešno unesen tečaj, (npr. pogrešno unesen tečaj 7,50 umjesto 1,75, i/ili npr. kod hendikep oklada–pogrešno dana prednost već u osnovnoj ponudi favoriziranoj momčadi i sl.), oklada je ništavna (nevažeća), a Priređivač će zaprimljene oklade obračunavati po tečaju 1,0. Priređivač se može, prema vlastitom izboru, odlučiti na isplatu takvih oklada po točnom tečaju, čak i ako je pogreška otkrivena nakon završetka događaja.
Pogreškom iz prethodnog stavka smatraju se pogotovo, ali ne isključivo ovi slučajevi:

 • a) kada tečaj na određeni događaj značajno odstupa od prosjeka na domaćem ili stranom kladioničkom tržištu,
 • b) kada je zadani hendikep ili granica izvan uobičajenih ili mogućih vrijednosti za tu ponudu.
 • c) kada se uplatom na sve ishode događaja postiže siguran dobitak.

U slučaju da Priređivač primi uplatu nakon započinjanja ili završetka pojedinog događaja, oklada je za taj događaj ništavna (nevažeća) i obračunava se tečaj 1,0.
Oklada na događaj je ništavna (nevažeća) te se obračunava tečaj 1,0 i u slučaju;

 • - ako se događaj ne ostvari,
 • - ako se oklada zaključi na pojedine osobe/natjecatelje i ekipe, a one ne sudjeluju u događaju,
 • - ako je u trenutku zaključenja oklade ishod događaja već bio poznat,
 • - te u ostalim slučajevima navedenim u ovim Pravilima.

U slučaju da Priređivač primi uplatu, a nakon toga, odnosno prije započinjanja događaja, tijekom događaja ili nakon završetka događaja posumnja da je igrač imao saznanja o ishodu događaja i/ili da je ishod događaja bio unaprijed poznat bilo kojoj osobi, Priređivač ima odbiti daljnje klađenje na ishod predmetnog događaja i sve oklade na navedeni događaj proglasiti nevažećim. Isto tako, Priređivač ima pravo odbiti isplatu eventualnih dobitaka po okladama na predmetne događaje sve do donošenja odluke nadležnih tijela (sudova, sportskih organizacija i dr.) o tome jesu li ishodi događaja bili unaprijed poznati (npr. u slučaju sumnje u namještene ishode događaja, mečeva i sl.). U slučaju na nadležno tijelo (sud, međunarodna i/ili domaća organizacija i sl.) utvrdi da su ishodi događaj bili unaprijed dogovoreni odnosno namješteni, sve oklade na ishode predmetnih događaja su nevažeće i na iste se obračunava tečaj 1,0.
Ako ekipa/natjecatelj odustane prije početka događaja, oklada je nevažeća i obračunava se tečaj 1,0.
Pri okladama na ukupnu pobjedu, na poredak natjecanja i ekipa u različitim natjecanjima, akcijama i disciplinama, smatra se izgubljenom i ona oklada, koja glasi na natjecatelja, odnosno ekipu, koji su tijekom natjecanja odustali ili bili diskvalificirani.
Priređivač prestaje s primanjem oklada za pojedine događaje u trenutku koji je određen na kladioničkoj listi. Svi datumi, vremena i tečaji koje objavi Priređivač mogu se u trenutku primanja oklada promijeniti.
U slučaju klađenja na poredak ili plasman, ako igrač odigra veći broj tipova od ostvarivih (npr. 3 prva mjesta) oklade se uzimaju u obzir.
Za sve sportove osim tenisa vrijedi sljedeće pravilo:
Ako je događaj prekinut ili nije odigran do kraja, sve oklade koje su ostvarene do trenutka prekida događaja su važeće. Na oklade koje nisu ostvarene do trenutka prekida događaja obračunavamo tečaj 1,0.

 • a) Primjer 1: Nogometni događaj je prekinut u 65. minuti pri rezultatu 2:2 . Oklade na 3+ golova na utakmici su dobitne, a oklade na 0-2 golova na utakmici su gubitne.
 • b) Primjer 2: Košarkaška utakmica je prekinuta u 37. minuti pri rezultatu 80:75. Zbroj koševa na utakmici je bio postavljen na 152,5. Oklade na manje od 152,5 su gubitne a oklade na više od 152,5 su dobitne.
 • c) Primjer 3: Rukometna utakmica je prekinuta u 56. minuti pri rezultatu 29:25. Broj golova tima 1 na utakmici je bio postavljen na 28,5 a tima 2 na 26,5 golova. Oklade na broj golova tima 1 na manje od 28,5 su gubitne a na više od 28,5 su dobitne. Za sve oklade na broj golova tima 2 obračunavamo tečaj 1,0.

Članak 16.

Priređivač odnosno zaposlenik priređivača zadržava pravo po slobodnoj ocjeni, bez obrazloženja, potpuno ili djelomično odbiti određeno klađenje, a naročito u sljedećim slučajevima:

 • sudionik (igrač) nije napunio 18 godina starosti;
 • sudionik (igrač) je pod utjecajem alkohola ili narkotičkih sredstava;
 • sudionik (igrač) narušava javni red i mir i ometa normalni tijek klađenja;
 • sudionik (igrač) je otprije poznat priređivaču zbog narušavanja javnog reda i mira i ometanja normalnog tijeka klađenja;
 • eventualna pogreška priređivača (pogreška na kladioničkoj listi, krivo upisani parovi ili tečaj i sl.);
 • sudionik (igrač) krši pravila priređivača;
 • sudionik (igrač) na bilo koji drugi način ometa tijek klađenja i ugrožava interes priređivača;
 • ukoliko postoji opravdana sumnja u namještanje ishoda događaja koji su predmet klađenja ili ukoliko postoji sumnja da sudionik (igrač), grupa njih ili treća osoba raspolaže informacijama koje ishod događaja koji je predmet klađenja čine izvjesnim;
 • ukoliko je događaj koji je predmet klađenja započeo;
 • ukoliko događaj koji je povučen iz ponude nije blokiran u računalu;
 • uslijed više sile.

MINIMALNE I MAKSIMALNE OKLADE

Članak 17.

Minimalna uplata za pojedini listić iznosi 0,25 EUR (dvadeset pet euro centi).
Maksimalni dobitak po jednom listiću kod pojedinačnog i akumuliranog klađenja ne može premašiti iznos od 600.000,00 EUR (šesto tisuća eura).
Maksimalni dobitak po jednom listiću kod sistemskog klađenja ne može premašiti iznos od 600.000,00 EUR (šesto tisuća eura).
Ukoliko umnožak uplate i odabranog tečaja premašuje ovim Pravilima predviđeni iznos maksimalnog dobitka, Priređivač se isključivo obvezuje isplatiti iznos do ovim Pravilima predviđene maksimalnog dobitka.
Promjene i ograničenja eventualnog uloga i dobitka je u nadležnosti Priređivača.
Kod svake uplate Priređivač može obračunati manipulativni trošak. Promjena visine ili ukidanje naplate manipulativnog troška je u nadležnosti Priređivača.


POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE DOGAĐAJE I NATJECANJA

Članak 18.

Opća odredba

Rezultat mjerodavan za klađenje je onaj koji je postignut u regularnom tijeku utakmice odnosno događaja, osim ukoliko nije drugačije naglašeno. Produžeci i penali (jedanaesterci, sedmerci, slobodna bacanja i sl.), kao i eventualne administrativne promjene rezultata (službeni rezultat, diskvalifikacije i slično) ne smatraju se regularnim tijekom utakmice odnosno događaja i ne utječu na rezultat mjerodavan za klađenje.

Nogomet

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod postignut u regularnom vremenu. Pod regularnim vremenom smatra se kad nogometna utakmica traje 2 x 45 minuta ili eventualno u 2 x 40 minuta (pojedine prijateljske utakmice, utakmice mlađih kategorija i sl.). U svim ostalim slučajevima (2 x 35 minuta, 4 x 30 minuta i sl.) smatrat će se da nije ostvareno regularno vrijeme te će se obračunati tečaj 1,0. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir, osim ako se ne odnose na ispravak pogrešno objavljenog rezultata. U regularno vrijeme igre pripada i eventualna sudačka nadoknada ili eventualno sudačko skraćenje.
Ako je događaj otkazan ili odgođen, te nije završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Ako je događaj ponovno počeo i završio u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
Ukoliko je događaj prekinut prije isteka regularnog vremena, a nije završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, obračunava se tečaj 1,0 na sve oklade koje nisu ostvarene do trenutka prekida. Oklade koje su ostvarene do trenutka prekida obračunavaju se po igranom tečaju (primjeri u članku 15. stavak 11.). Ukoliko je prekinuti događaj nastavljen i završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
U slučaju promjene mjesta odigravanja događaja oklada ostaje važeća, osim ukoliko drugo-navedena ekipa igra na svom službenom terenu, u kojem je slučaju oklada ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Neutralni teren (n.t.) je informativnog karaktera i Priređivač ga nije dužan navesti.
Pravilo iz prethodnog stavka ne odnosi se na događaje koji se igraju u sklopu kvalifikacijskih i drugih turnira, prijateljskih utakmica, olimpijskih igara, kontinentalnih, svjetskih i ostalih prvenstava te drugih sličnih natjecanja. Za sve sudionike takvih natjecanja smatrat će se da igraju na neutralnom terenu, bez obzira da li su iz države u kojoj se takvo turnirsko natjecanje održava.
Ako ekipa odustane prije početka događaja oklada na događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0.
Klađenje na crveni ili žuti karton na utakmici se odnosi isključivo na igrače koji su u tom trenutku u igri (ne računaju se igrači i ostalo osoblje na klupi).
Za klađenje na ukupan zbroj žutih kartona na utakmici, zbroj žutih kartona pojedine momčadi te općenito za sve igre i podigre koje uključuju zbrojeve žutih kartona, za rezultat se uzima ukupan zbroj žutih kartona u regularnom vremenu, a mjerodavni su isključivo ishodi događaja objavljeni na službenim stranicama natjecanja u sklopu kojeg se navedeni događaj (utakmica) igra.
Kod klađenja na „Strijelac gola“, „Strijelac prvog gola“, „Prvi korner“, „Zbroj kornera“, „Broj kornera tima 1 i tima 2“, „Prvi žuti karton“, „Zbroj žutih kartona“, „Broj žutih kartona tima 1 i tima 2“, „Crveni karton“, „Jedanaesterac“, „Posjed lopte“, i slično, za rezultat se uzima rezultat postignut u regularnom vremenu.
Kod klađenja na „Strijelac gola“ i „Strijelac prvog gola“, autogol se ne uzima u obzir.
Kod klađenja na „Ukupno golova u ligama“, u slučaju neodigravanja jedne ili više utakmica u roku od 50 sati od prvobitnog predviđenog termina odigravanja istaknutog na listiću, obračunava se tečaj 1,0.
Kod klađenja na „Ukupno golova u ligama“, ako je jedna (ili više) utakmica prekinuta, te nije završena u roku od 50 sati od prvobitnog predviđenog termina odigravanja istaknutog na listiću, obračunava se tečaj 1,0.

Košarka

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod postignut u regularnom vremenu. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir, osim ako se ne odnose na ispravak pogrešno objavljenog rezultata. U regularno vrijeme igre pripada i eventualna sudačka nadoknada. Iznimno, regularno vrijeme igre može biti i skraćeno ako zadovoljava kriterije zadane od službenih tijela organizatora natjecanja.
Ako je događaj otkazan ili odgođen, te nije završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Ako je događaj ponovno počeo i završio u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
Ukoliko je događaj prekinut prije isteka regularnog vremena, a nije završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, obračunava se tečaj 1,0, na sve oklade koje nisu ostvarene do trenutka prekida. Oklade koje su ostvarene do trenutka prekida obračunavaju se po igranom tečaju (primjeri u članku 15. stavak 11.). Ukoliko je prekinuti događaj nastavljen i završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
U slučaju promjene mjesta odigravanja događaja oklada ostaje važeća, osim ukoliko drugo-navedena ekipa igra na svom službenom terenu, u kojem je slučaju oklada ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Neutralni teren (n.t.) je informativnog karaktera i Priređivač ga nije dužan navesti.
Pravilo iz prethodnog stavka ne odnosi se na događaje koji se igraju u sklopu kvalifikacijskih i drugih turnira, prijateljskih utakmica, olimpijskih igara, kontinentalnih, svjetskih i ostalih prvenstava te drugih sličnih natjecanja. Za sve sudionike takvih natjecanja smatrat će se da igraju na neutralnom terenu, bez obzira da li su iz države u kojoj se takvo turnirsko natjecanje održava.
Ako ekipa odustane prije početka događaja oklada na događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0.
Ako košarkaš nije aktivno sudjelovao u događaju, oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,0 (primjer: smatra da košarkaš nije aktivno sudjelovao u događaju ukoliko je cijelu utakmicu sjedio na klupi i uopće nije ulazio u igru).
Kod klađenja na „Broj koševa igrača“ i „Duel igrača“, u obzir se uzimaju i eventualni produžeci.
Kod klađenja na „Duel igrača“, oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,0 ukoliko oba košarkaša nisu aktivno sudjelovala u događaju.

Rukomet

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod postignut u regularnom vremenu. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir, osim ako se ne odnose na ispravak pogrešno objavljenog rezultata. U regularno vrijeme igre pripada i eventualna sudačka nadoknada. Iznimno, regularno vrijeme igre može biti i skraćeno ako zadovoljava kriterije zadane od službenih tijela organizatora natjecanja.
Ako je događaj otkazan ili odgođen, te nije završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Ako je događaj ponovno počeo i završio u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
Ukoliko je događaj prekinut prije isteka regularnog vremena, a nije završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, obračunava se tečaj 1,0, na sve oklade koje nisu ostvarene do trenutka prekida. Oklade koje su ostvarene do trenutka prekida obračunavaju se po igranom tečaju (primjeri u članku 15. stavak 11.). Ukoliko je prekinuti događaj nastavljen i završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
U slučaju promjene mjesta odigravanja događaja oklada ostaje važeća, osim ukoliko drugo-navedena ekipa igra na svom službenom terenu, u kojem je slučaju oklada ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Neutralni teren (n.t.) je informativnog karaktera i Priređivač ga nije dužan navesti.
Pravilo iz prethodnog stavka ne odnosi se na događaje koji se igraju u sklopu kvalifikacijskih i drugih turnira, prijateljskih utakmica, olimpijskih igara, kontinentalnih, svjetskih i ostalih prvenstava te drugih sličnih natjecanja. Za sve sudionike takvih natjecanja smatrat će se da igraju na neutralnom terenu, bez obzira da li su iz države u kojoj se takvo turnirsko natjecanje održava.
Ako ekipa odustane prije početka događaja oklada na događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0.
Ako rukometaš nije aktivno sudjelovao u događaju, oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,0 (primjer: smatra da rukometaš nije aktivno sudjelovao u događaju ukoliko je cijelu utakmicu sjedio na klupi i uopće nije ulazio u igru).
Kod klađenja na „Broj golova igrača“ i „Duel igrača“, u obzir se uzimaju i eventualni produžeci, ali ne i eventualni sedmerci nakon produžetaka.
Kod klađenja na „Duel igrača“, oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,0 ukoliko oba rukometaša nisu aktivno sudjelovala u događaju.

Hokej

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod postignut u regularnom vremenu. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir, osim ako se ne odnose na ispravak pogrešno objavljenog rezultata. U regularno vrijeme igre pripada i eventualna sudačka nadoknada. Iznimno, regularno vrijeme igre može biti i skraćeno ako zadovoljava kriterije zadane od službenih tijela organizatora natjecanja.
Ako je događaj otkazan ili odgođen, te nije završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Ako je događaj ponovno počeo i završio u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
Ukoliko je događaj prekinut prije isteka regularnog vremena, a nije završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, obračunava se tečaj 1,0, na sve oklade koje nisu ostvarene do trenutka prekida. Oklade koje su ostvarene do trenutka prekida obračunavaju se po igranom tečaju (primjeri u članku 15. stavak 11.). Ukoliko je prekinuti događaj nastavljen i završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
U slučaju promjene mjesta odigravanja događaja oklada ostaje važeća, osim ukoliko drugo-navedena ekipa igra na svom službenom terenu, u kojem je slučaju oklada ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Neutralni teren (n.t.) je informativnog karaktera i Priređivač ga nije dužan navesti.
Pravilo iz prethodnog stavka ne odnosi se na događaje koji se igraju u sklopu kvalifikacijskih i drugih turnira, prijateljskih utakmica, olimpijskih igara, kontinentalnih, svjetskih i ostalih prvenstava te drugih sličnih natjecanja. Za sve sudionike takvih natjecanja smatrat će se da igraju na neutralnom terenu, bez obzira da li su iz države u kojoj se takvo turnirsko natjecanje održava.
Ako ekipa odustane prije početka događaja oklada na događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0.

Vaterpolo

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod postignut u regularnom vremenu.. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir, osim ako se ne odnose na ispravak pogrešno objavljenog rezultata. U regularno vrijeme igre pripada i eventualna sudačka nadoknada. Iznimno, regularno vrijeme igre može biti i skraćeno ako zadovoljava kriterije zadane od službenih tijela organizatora natjecanja.
Ako je događaj otkazan ili odgođen, te nije završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Ako je događaj ponovno počeo i završio u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
Ukoliko je događaj prekinut prije isteka regularnog vremena, a nije završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, obračunava se tečaj 1,0 na sve oklade koje nisu ostvarene do trenutka prekida. Oklade koje su ostvarene do trenutka prekida obračunavaju se po igranom tečaju (primjeri u članku 15. stavak 11.). Ukoliko je prekinuti događaj nastavljen i završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
U slučaju promjene mjesta odigravanja događaja oklada ostaje važeća, osim ukoliko drugo-navedena ekipa igra na svom službenom terenu, u kojem je slučaju oklada ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Neutralni teren (n.t.) je informativnog karaktera i Priređivač ga nije dužan navesti.
Pravilo iz prethodnog stavka ne odnosi se na događaje koji se igraju u sklopu kvalifikacijskih i drugih turnira, prijateljskih utakmica, olimpijskih igara, kontinentalnih, svjetskih i ostalih prvenstava te drugih sličnih natjecanja. Za sve sudionike takvih natjecanja smatrat će se da igraju na neutralnom terenu, bez obzira da li su iz države u kojoj se takvo turnirsko natjecanje održava.
Ako ekipa odustane prije početka događaja oklada na događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0.
Ako vaterpolist nije aktivno sudjelovao u događaju, oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,0 (primjer: smatra da vaterpolist nije aktivno sudjelovao u događaju ukoliko je cijelu utakmicu sjedio na klupi i uopće nije ulazio u igru).
Kod klađenja na „Broj golova igrača“ i „Duel igrača“, u obzir se uzimaju i eventualni produžeci, ali ne i eventualni peterci nakon produžetaka.
Kod klađenja na „Duel igrača“, oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,0 ukoliko oba vaterpolista nisu aktivno sudjelovala u događaju.

Odbojka

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod postignut u regularnom vremenu. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir, osim ako se ne odnose na ispravak pogrešno objavljenog rezultata. U regularno vrijeme igre pripada i eventualna sudačka nadoknada. Iznimno, regularno vrijeme igre može biti i skraćeno ako zadovoljava kriterije zadane od službenih tijela organizatora natjecanja.
Ako je događaj otkazan ili odgođen, te nije završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Ako je događaj ponovno počeo i završio u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
Ukoliko je događaj prekinut prije isteka regularnog vremena, a nije završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, obračunava se tečaj 1,0, na sve oklade koje nisu ostvarene do trenutka prekida. Oklade koje su ostvarene do trenutka prekida obračunavaju se po igranom tečaju (primjeri u članku 15. stavak 11.). Ukoliko je prekinuti događaj nastavljen i završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
U slučaju promjene mjesta odigravanja događaja oklada ostaje važeća, osim ukoliko drugo-navedena ekipa igra na svom službenom terenu, u kojem je slučaju oklada ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Neutralni teren (n.t.) je informativnog karaktera i Priređivač ga nije dužan navesti.
Pravilo iz prethodnog stavka ne odnosi se na događaje koji se igraju u sklopu kvalifikacijskih i drugih turnira, prijateljskih utakmica, olimpijskih igara, kontinentalnih, svjetskih i ostalih prvenstava te drugih sličnih natjecanja. Za sve sudionike takvih natjecanja smatrat će se da igraju na neutralnom terenu, bez obzira da li su iz države u kojoj se takvo turnirsko natjecanje održava.
Ako ekipa odustane prije početka događaja oklada na događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0.

Tenis, stolni tenis

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod određen službenim objavljivanjem.
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustanka jednog od natjecatelja obračunava se tečaj 1,0.
Ako je događaj prekinut i nije ponovno počeo i završio do službenog završetka turnira, obračunava se tečaj 1,0, a ako je događaj prekinut i dovršen prije službenog završetka turnira u obzir se uzimaju igrani tečaji.
Ako događaj započne, ali ne završi (predaja, diskvalifikacija i sl.), oklade: „Klađenje na meč“, “Pobjeda igrača 1 bez izgubljenog seta“, „Hendikep gemova meč“ i „Točan rezultat“,obračunavaju se po tečaju 1,0.
U slučaju prekida meča nakon odigranog prvog seta važeća je oklada u završenim izvedenicama: „1. set“, „Hendikep gemova 1. set“ i „Zbroj gemova 1. set“.
Kod klađenja na „Zbroj gemova meč“, ako je događaj prekinut a nije nastavljen i završen, a zbroj odigranih gemova u trenutku prekida bude veći od zadanog broja, oklada na „više“ je dobitna, a na „manje“ gubitna (npr. zadano je 20,5 gemova, a meč je prekinut kod rezultata 7:6; 5:5). U slučaju da je zbroj odigranih gemova manji od zadanog broja, oklade „manje“ i „više“ obračunavaju se po tečaju 1,0 (npr. zadano je 20,5 gemova, a meč je prekinut kod rezultata 7:6; 2:1).
Kod reprezentativnih natjecanja (Davis Cup, Fed Cup i slično), Priređivač nije dužan staviti na ponudu domaćeg igrača kao prvonavedenog.

Skijanje, skijaški skokovi i ostali zimski sportovi

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
U slučaju da prijavljeni natjecatelj odustane prije početka natjecanja obračunava se tečaj 1,0.
Ako je događaj otkazan ili odgođen ili prekinut i nije održan na istom terenu u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Ako je događaj ponovno počeo i završio na istom terenu u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
Ako je događaj prekinut u događajima koji nemaju točno određeno vrijeme igre a usprkos tomu je objavljen važeći rezultat, dobici se isplaćuju prema na taj način objavljenom rezultatu. Ako je takav događaj prekinut i nije objavljen službeni rezultat u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, događaj je ništavan i obračunava se tečaj 1,0.
U slučaju promjene mjesta događaja koju Priređivač nije navijestio, oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,0.
Sudjelovanjem u događaju smatra se službeni start svakog pojedinog natjecatelja, izuzev nastupa na treninzima, kvalifikacijama i probnim serijama. U slučaju da prijavljeni natjecatelj nije službeno startao obračunava se tečaj 1,0.
Ako natjecatelj službeno starta i bude diskvalificiran ili odustane za vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju, te je oklada važeća.
Kod klađenja na „Duel-tko će biti bolji?“, oklada je važeća samo u slučaju kada oba natjecatelja iz duela službeno startaju i barem jedan od njih ima službeni plasman (npr. prvo navedeni natjecatelj odustane u prvoj vožnji, a drugo navedeni natjecatelj odustane u drugoj vožnji, oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,0). U slučaju da natjecatelji, nakon završenog natjecanja, imaju identični plasman ili isti broj bodova, oklada će se smatrati ništavna i obračunava se tečaj 1,0.

Natjecanje sa automobilima, motociklima, čamcima, biciklima i konjima

Za rezultat događaja uzima se u obzir konačni redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan ili odgođen ili prekinut i nije održan na istom terenu u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Ako je događaj ponovno počeo i završio na istom terenu u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, u obzir se uzimaju igrani tečaji.
U slučaju promjene mjesta događaja koju Priređivač nije navijestio, oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,0.
Smatra se da je natjecatelj aktivno sudjelovao u događaju ako se pojavio na službenom startu utrke ili se uključio u utrku nakon starta. Sudjelovanje natjecatelja u zagrijavanju ili probnom krugu neće se smatrati aktivnim sudjelovanjem u događaju, te je takva oklada ništavna i obračunava se tečaj 1,0.
Ako natjecatelj službeno starta i bude diskvalificiran ili odustane za vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju, te je oklada važeća.
Kod klađenja na „Duel-tko će postići bolji plasman?“, oklada je važeća samo u slučaju kada oba natjecatelja iz duela službeno startaju i barem jedan od njih ima službeni plasman. U slučaju da natjecatelji, nakon završenog natjecanja, imaju identični plasman ili isti broj bodova, oklada će se smatrati ništavna i obračunava se tečaj 1,0.

Borilački sportovi

Pobjednikom događaja smatra se natjecatelj koji je nakon završetka borbe proglašen za pobjednika. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
U slučaju da su natjecatelji prije vremena završili dvoboj zbog odustanka jednog od natjecatelja (povreda, predaja, diskvalifikacija), protivnik se smatra pobjednikom i u obzir se uzima igrani tečaj, osim u slučaju da službeno tijelo natjecanja dvoboj proglasi nevažećim.
Ako Priređivač nije u ponudu stavio mogućnost neriješenog ishoda, a meč završi neriješeno, oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,0.
Ako je događaj otkazan prije početka dvoboja zbog odustanka jednog od natjecatelja, oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,0.
Ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju.
Ako je događaj otkazan ili odgođen, te nije završen u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Ako je događaj ponovno počeo i završio u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, u obzir se uzimaju igrani tečaji.

Atletika i plivanje

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni rezultat određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan prije početka ili ako se prekine i ne počne ponovno u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću, obračunava se tečaj 1,0.
Ako događaj ponovno počne u roku od 50 sati od vremena istaknutog na listiću u obzir se uzimaju igrani tečaji.
Smatra se da je natjecatelj aktivno sudjelovao u događaju ako se pojavio na službenom startu.
Ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran nakon službenog starta smatra se da je sudjelovao u događaju.
Ako natjecatelj odustane prije službenog starta smatra se da nije aktivno sudjelovao u događaju, oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,0.
Kod klađenja na „Duel-tko će biti bolji?“, oklada je važeća samo u slučaju kada oba natjecatelja iz duela službeno startaju i barem jedan od njih ima službeni plasman. U slučaju da natjecatelji, nakon završenog natjecanja, imaju identični plasman ili isti broj bodova, oklada će se smatrati ništavna i obračunava se tečaj 1,0. Kod klađenja na „Duel-tko će biti bolji?“ oklada se odnosi samo na natjecatelje iste utrke (grupe, serije i sl.). Ukoliko natjecatelji ne nastupaju u istoj utrci (grupi, seriji i sl.), oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,0.

Baseball

Za rezultat događaja uzima se u obzir konačni rezultat nakon završetka, uključujući svaki produžetak ili skraćenje vremena igre koje zadovoljava kriterije zadane od službenog tijela natjecanja, osim ako priređivač ne odredi drugačije u ponudi. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj prekinut i nije završen najavljenog dana, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0 osim na oklade koje su ostvarene do trenutka prekida. Oklade koje su ostvarene do trenutka prekida obračunavaju se po igranom tečaju (primjeri u članku 15. stavak 11.).
Ukoliko se događaj iz bilo kojeg razloga ne održi najavljenog dana, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se tečaj 1,0.
Ukoliko se u jednom danu igraju dvije utakmice između istih ekipa, u obzir se uzima rezultat prve utakmice.
Ukoliko je istoga dana predviđeno odigravanje dviju utakmica, od kojih je jedna nastavak prethodno započete utakmice, a druga zakazana u cijelosti, predmet klađenja je utakmica zakazana u cijelosti.
U slučaju zamjene domaćinstva oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,0.
Pravilo iz prethodnog stavka ne odnosi se na događaje koji se igraju u sklopu kvalifikacijskih i drugih turnira, prijateljskih utakmica, olimpijskih igara, kontinentalnih, svjetskih i ostalih prvenstava te drugih sličnih natjecanja. Za sve sudionike takvih natjecanja smatrat će se da igraju na neutralnom terenu, bez obzira da li su iz države u kojoj se takvo turnirsko natjecanje održava.
Ako ekipa odustane prije početka događaja oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,0.

Loto klađenje

Priređivač priređuje i preuzima organizaciju klađenja na izvlačenja lota različitih država, osim na izvlačenja lota Hrvatske Lutrije.
Za rezultat događaja u obzir se uzima isključivo službeni rezultat izvlačenja lota pojedine lutrije.
Klađenje je moguće isključivo na osnovne brojeve, dok izvučeni dopunski brojevi nisu predmet oklade.
Za svako izvlačenje lota priređivač određuje tečaje za svaku kombinaciju posebno.
Priređivač može ponuditi i posebne sisteme na rezultate izvlačenja lota.
Minimalna uplata za pojedini listić iznosi 0,25 EUR (dvadeset pet euro centi).
Maksimalni dobitak po jednom listiću iznosi 130.000,00 EUR (sto trideset tisuća eura).
Oklade se zaprimaju do vremena istaknutog na kladioničkoj listi. Svaka oklada za određeno izvlačenje nakon isteka tog vremena je ništavna osim ako nema drugih uputa.
Počne li izvlačenje najavljenog kola prije vremena izvlačenja naznačenog na listiću, tada primljene oklade ostaju na snazi ako su zaključene prije stvarnog početka izvlačenja. Sve oklade zaključene nakon stvarnog početka izvlačenja su ništavne i obračunava se tečaj 1,0. Početkom izvlačenja smatra se trenutak izvlačenja prvog broja u nizu.
Ako se u jednom danu dogode dva izvlačenja lota iste lutrije u obzir se uzima rezultat glavnog (prvog) izvlačenja (A izvlačenja), osim ako nema drugih uputa.
Ako se izvlačenje (ili izvlačenja) lota ne održi ili nije određeno iz bilo kojeg razloga, oklade vrijede za prvo iduće izvlačenje (izvlačenja) lota iste lutrije, osim ako nisu sporazumno otkazane prije izvlačenja.
Za sve situacije koje u ovom članku nisu taksativno navedene i predviđene odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovih Pravila.

Druge vrste netradicionalnih sportova (šah, rugby, snooker i sl.)

Za druge vrste netradicionalnih sportova imajući u vidu njihove specifičnosti, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovih Pravila predviđene za pojedinačne i ekipne sportove.
Ukoliko postoje odstupanja od ovih Pravilima predviđenih odredbi, priređivač ih ističe na kladioničkoj listi.

Virtualne igre

Priređivač na uplatnim mjestima, putem samoposlužnih terminala za klađenje i putem klađenja na daljinu, može priređivati klađenje na virtualne igre.
Minimalna uplata po listiću na virtualne igre iznosi 0,25 EUR (dvadeset pet euro centi), a eventualni dobitak po jednom listiću ne može biti veći od 13.000,00 EUR (trinaest tisuća eura).
Zaprimanje oklada moguće je najkasnije 10 sekundi prije početka virtualnog događaja (meča, utakmice ili utrke).
Sve oklade zaprimljene nakon početka virtualnog događaja su nevažeće.
Priređivač može po vlastitoj odluci prestati primati oklade za virtualni događaj prije početka istog. Može to isto učiniti u slučaju kvara sustava, komunikacije ili opreme.
Priređivač ne odgovara za bilo koju štetu ili gubitak nastalu igraču koji se mogu dogoditi zbog kvara sustava, komunikacije ili opreme uslijed izvanrednih okolnosti (viša sila i sl.).
Za sve eventualne okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe pravila igre na sreću klađenja priređivača.

Vrste virtualnih igara su:

 • Virtualni nogomet - postoji mogućnost klađenja na slijedeće igre i podigre:
  • „Klađenje na utakmicu“
  • „Hendikep“
  • „Prvi daje gol“
  • „Prvo poluvrijeme“
  • „Ukupno golova“
  • „Točan rezultat“
  • i dr.
 • Virtualni tenis - postoji mogućnost klađenja na sljedeće igre i podigre:
  • „Pobjednik meča“,
  • „Točan rezultat meča“,
  • „Pobjednik sljedećeg gema“,
  • Pobjednik trenutnog seta“,
  • „Točan rezultat trenutnog seta“,
  • i dr.
 • Virtualna košarka - postoji mogućnost klađenja na sljedeće igre i podigre;
  • „Konačan ishod“,
  • „Hendikep koševa na utakmici“,
  • „Prvo poluvrijeme“,
  • „Margina pobjede na utakmici“,
  • i dr.
 • Virtualne utrke (konja, pasa, motora i dr.) - postoji mogućnost klađenja na slijedeće igre i podigre:
  • „Pobjednik“ – Odabrani tip će pobijediti na utrci
  • „M1-2“ – Odabrani tip će biti prvi ili drugi na utrci
  • „M1-3“ – Odabrani tip će biti prvi ili drugi ili treći na utrci
  • „Broj pobjednika – Par/Nepar“ – Redni broj pobjednika će biti paran ili neparan
  • „Broj pobjednika – Više/Manje od 3.5“ – Redni broj pobjednika će biti manji ili veći od 3,5
  • „Broj pobjednika – Više/Manje od 2.5“ – Redni broj pobjednika će biti manji ili veći od 2,5
  • „Prvi i drugi – Točan redoslijed“ – Točan redoslijed prvog i drugog mjesta na trci
  • „Prvi i drugi – mogući redoslijed“– Prvo i drugo mjesto na utrci, redoslijed je nebitan
  • „Prvi, drugi i treći – Točan redoslijed“ – Točan redoslijed prva tri mjesta na utrci i dr.
  • Kod virtualnih utrka je nerijetko vizualno teško ustanoviti točan redoslijed prolaska kroz cilj zbog nedovoljne svijetlosti na trkalištu ili nepovoljnog kuta postavljanja kamere koja snima utrku. Za obračun rezultata uzima se u obzir isključivo službeni rezultati objavljeni na dan utrke, koji je pohranjen na magnetnom mediju priređivača.
  Priređivač može uvesti u ponudu i klađenje na druge vrste virtualnih igara.

Ostala klađenja

Kod ostalih klađenja na događaje koji pobuđuju interes javnosti, Priređivač, uzimajući u obzir informacije o događaju ili matematičku vjerojatnost, određuje visinu tečaja, te se na ta klađenja, uzimajući u obzir specifičnost događaja, adekvatno primjenjuju odredbe ovih Pravila.
Predmetom klađenja ne mogu biti događaji koji su u suprotnosti sa zakonskim propisima i općim moralnim načelima, te koji se odnose na rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske, zastupnika u Hrvatski sabor i članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 19.

Priređivač zadržava pravo izmjene Posebnih odredaba za pojedine događaje i natjecanja iz prethodnog članka, te će u takvim slučajevima izmjene unaprijed istaknuti i naglasiti na kladioničkoj listi.


ISPLATA DOBITAKA

Članak 20.

Nakon završetka događaja, a najkasnije u roku 15 dana od završetka događaja, priređivač javno objavljuje rezultate odnosno dobitne tipove završenih događaja.
Kod isplate dobitaka u obzir se uzima službeno objavljeni rezultat koji je zapisan na računalnom sustavu Priređivača. U slučaju razlike između rezultata objavljenih u poslovnici Priređivača i onih zapisanih na računalnom sustavu Priređivača, valjani su rezultati zapisani na računalnom sustavu Priređivača.

Članak 21.

Dobici se isplaćuju odmah po objavljivanju službenih rezultata, a priređivač se izuzetno obvezuje isplatiti dobitke najkasnije petnaesti dan od dana objave službenih rezultata.
Službeni rezultati su oni zapisani u računalnom sustavu priređivača, a objavljeni javno i to u poslovnici priređivača, na samoposlužnom terminalu i na web stranici priređivača.
U slučaju nepodudaranja službenog rezultata objavljenog u poslovnici, na samoposlužnom terminalu i web stranici ili izvješća u tjednoj tiskovini s rezultatom zapisanim na računalnom sustavu priređivača, kod isplate dobitka u obzir se uzima rezultat zapisan na računalnom sustavu priređivača.
Dobici se izuzetno isplaćuju u sjedištu priređivača, temeljem odobrene zamolbe sudionika (igrača).

Članak 22.

Pravo na isplatu dobitaka zastarijeva u roku od 60 (šezdeset) dana od stjecanja prava na isplatu i to zaključno sa šezdesetim danom do 24:00 sati. Stjecanjem prava na isplatu smatra se trenutak kada je listić postao dobitan.
Sudionik u klađenju (igrač) ima pravo na reklamaciju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave prvih službenih rezultata. Reklamacija se podnosi u pisanom obliku, preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Priređivača. Reklamacije pristigle van navedenog roka neće se uzimati u obzir.
Reklamaciju rješava komisija Priređivača i u roku od 15 (petnaest) dana obavještava sudionika (igrača) o odluci.

Članak 23.

Dobitak se isplaćuje donositelju neoštećenog listića. Listić mora biti kompletan i na njemu ne smije biti nikakvih naknadnih izmjena.
Neoštećeni je listić onaj koji u potpunosti sadrži sve elemente navedene u članku 10. ovih Pravila.
Iznimno, na temelju zamolbe sudionika (igrača), komisija Priređivača može odobriti isplatu oštećenog listića, pod uvjetom da je najmanje serijski broj listića u potpunosti čitljiv.
Za ostvarivanje prava na dobitak odlučujući su isključivo podaci u računalnom sustavu Priređivača koji moraju potvrditi podatke s listića. U slučaju da se podaci na listiću razlikuju od podataka na računalnom sustavu Priređivača, uzima se u obzir podatak o dobitku zapisan na računalnom sustavu Priređivača.
Kada sudionik (igrač) ostvaruje svoje pravo na isplatu dobitka, dužan je na zahtjev Priređivača predočiti svoju osobnu iskaznicu. Ukoliko to ne učini Priređivač ima pravo zadržati isplatu dobitka sve dok se ne ispuni taj uvjet.
Priređivač ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu nastalu igraču uslijed kvara sustava komunikacije ili opreme za koju nije odgovoran Priređivač, gubitka listića, odnosno nečitljivo, netočno, pogrešno ispisanog ili praznog listića.


ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Prekomjerno klađenje može uzrokovati ovisnost te društvene i socijalne probleme. U svezi prevencije ovisnosti o igrama na sreću i odgovornog igranja, omogućeno je savjetovanje te stručna pomoć s kvalificiranim stručnjacima te se svaki igrač po potrebi može anonimno i besplatno obratiti na broj telefona naznačen u svakoj poslovnici Priređivača i na web stranici Priređivača.
Priređivač, osobe koje su s njim u radnom, članskom, odnosno sličnom odnosu, ugovorni partneri, zastupnici državnog nadzora Ministarstva financija Republike Hrvatske ili kojeg drugog upravnog organa, obvezni su čuvati tajnu o sudionicima oklada i njihovom sudjelovanju u igri na sreću klađenje (dobitak, gubitak).
Obveza čuvanja tajni o sudionicima klađenja i njihovom sudjelovanju u igri na sreću klađenje ne odnosi se na slučajeve kada sudionik (igrač) sam oslobodi osobe iz prethodnog stavka ovog članka obveze čuvanja tajne ili kad je navedeno predmetom rasprave u građansko-pravnom ili kazneno-pravnom postupku, odnosno kada postoji službeni zahtjev organa gonjenja.
Obveza čuvanja tajne ne odnosi se ni na slučajeve u okviru izmjenjivanja statističkih informacija između kladionice i upravnog organizacijskog tijela među kladionicama.
Uplatom listića podrazumijeva se da igrač daje suglasnost Priređivaču da u medijima javno objavi njegovu okladu, bez navođenja njegovog identiteta, odnosno činjenica temeljem kojih bi ga se moglo identificirati.
Priređivač zadržava pravo korištenja osobnih podataka igrača na način predviđen trenutno važećim zakonskim i podzakonskim aktima te internim aktima Priređivača.
Svrha, način i svi detalji obrade osobnih podataka igrača opisani su u „Pravilima privatnosti“ koja su objavljena na Internet stranici Priređivača.

Članak 25.

Priređivač ne snosi odgovornost i oslobođen je obveze naknade štete u slučajevima tiskarskih pogrešaka odnosno greške prilikom ispisa (npr. ponude, listića i sl.), u slučajevima više sile, te u slučajevima propusta i pogrešaka u sadržaju na listiću, na kladioničkoj listi te sadržaju objavljenom na web i/ili teletekst stranici Priređivača, kao i sadržaju tiskovine Priređivača.
Izmjene koji nisu u suprotnosti za Zakonom i ovim Pravilima npr. određivanje broja događaja u sistemima, ukidanje ili zaustavljanje pojedinih vrsta klađenja, organiziranje prigodnih klađenja uz povoljnije tečaje u nadležnosti su Priređivača.
U slučajevima koji nisu sadržani u ovim Pravilima igrač se mora pridržavati odluke Priređivača.
Pri odlučivanju o eventualnim sporovima neće se uzimati u obzir drugačije tumačenje ili nepoznavanje odredbi ovih Pravila.
U slučaju sumnje na krivotvorenje listića Priređivač zadržava pravo odbiti isplatu dobitka do okončanja postupka pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske.

Članak 26.

Za obveze prema sudionicima Priređivač odgovara svim svojim sredstvima, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti predviđeni Zakonom i ovim Pravilima.
U slučaju sumnje na krivotvorenje listića i počinjenja ostalih kaznenih djela predviđenih Kaznenim zakonom, kao i u slučajevima predviđenim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Priređivač zadržava pravo odbiti isplatu dobitka do okončanja postupaka pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske.
Prilikom isplate dobitka, Priređivač ima pravo od igrača zatražiti predočenje osobne isprave. Ukoliko igrač to ne učini Priređivač ima pravo zadržati isplatu dobitka sve do ispunjenja tog uvjeta.

Članak 27.

U slučaju spora nastalog iz sudjelovanja u igri klađenja, stvarno i mjesno je nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 28.

Priređivač pridržava pravo izmjena i dopuna ovih Pravila u suradnji s Ministarstvom financija Republike Hrvatske. Svaka izmjena ili dopuna bit će objavljena u poslovnicama Priređivača, na samoposlužnom terminalu i na službenoj Internet stranici Priređivača.
Ova Pravila stupaju na snagu dana 01. siječnja 2023. godine te se primjenjuju po dobivenoj suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Danom stupanja na snagu ovih pravila prestaju važiti Opća pravila klađenja 03. rujna 2021. godine, na koja je Ministarstvo financija Republike Hrvatske dalo suglasnost Rješenjem Klasa: UP/I-461-04/21-02/507, Urbroj: 513-07-21-01-21-2 od 15. rujna 2021. godine.

Germania sport d.o.o.
Član Uprave
Matej MilošDa je na ova Pravila suglasnost dalo Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava Rješenjem Klasa: UP/I-461-01/22-01/113, Urbroj: 513-07-21-01-22-2 od 22. prosinca 2022. godine, tvrdi i ovjerava:
Član Uprave
Matej Miloš